Çfarë është tatimi?

Kuptimi i taksave
Për të ndihmuar në financimin e punëve dhe shërbimeve publike – dhe për të ndërtuar dhe mirëmbajtur infrastrukturën e përdorur në një vend – qeveria zakonisht takson banorët e saj individualë dhe të korporatave. Taksa e mbledhur përdoret për përmirësimin e ekonomisë dhe të gjithë që jetojnë në të. Në Sh.B.A dhe shumë vende të tjera në botë, taksat zbatohen për një formë parash të marrë nga një tatimpagues. Paratë mund të jenë të ardhura të fituara nga paga, fitime kapitale nga vlerësimi i investimeve, dividentë të marrë si të ardhura shtesë, pagesa e bërë për mallra dhe shërbime, etj.

Një përqindje e të ardhurave ose parave të tatimpaguesit merret dhe i kalon qeverisë. Pagesa e taksave me tarifa të vendosura nga shteti është e detyrueshme dhe evazioni fiskal – dështimi i qëllimshëm për të paguar detyrimet e plota të taksave – dënohet me ligj. Shumica e qeverive përdorin një agjenci ose departament për të mbledhur taksa; në Shtetet e Bashkuara, ky funksion kryhet nga Shërbimi i Brendshëm i të Ardhurave (IRS).