Montenegrin Albanian

 

 

 

BALLINA

KUSH JEMI NE

SHËRBIMET

KLIENTËT

DISPOZITAT

LINKET

KONTAKT

 

 

 

 • Regjistrimi i shoqërive ekonomike tek të gjitha organet kompetente (RQGJE, Drejtoria e të ardhurave, Monstat, Drejtoria e doganave);
 • Kontimi dhe regjistrimi i ndryshimeve afariste në financa, mallra, materiale dhe kontabilitetit për të gjithë personat juridikë;
 • Punimi i fletëparaqitjeve të TVSH;
 • Llogaritja e amortizimit të mjeteve themelore;
 • Punimi i bilanceve dhe raporteve vjetore;
 • Lajmërimi dhe çregjistrimi i punëtorëve, regjistrimi i stazhit të punës;
 • Llogaritja e pagave, kontratave mbi vepër, qirave, honorareve autoriale dhe të ardhurave të tjera personale;
 • Rritja e kapitalit tek RQGJE;
 • Pritja e organeve tatomore dhe të inspekcionit kompetentë për kontrollin e dokumenteve tuaja të kontabilitetit;
 • Këshilla profesionale nga fusha e kontabilitetit, financave dhe tatimeve;
 • Udhëheqja e librave tuaj afariste dhe dokumentacionit;
 • Hartimi dhe prezantimi i raporteve financiare;
 • Likuidimi i shoqërisë;