Montenegrin Albanian

 

 

 

BALLINA

KUSH JEMI NE

SHËRBIMET

KLIENTËT

DISPOZITAT

LINKET

KONTAKT

 

 

 

Instituti i Kontabilistëve dhe Auditorëve të Malit të Zi

Instituti i kontabilistëve të çertifikuar të Malit të Zi

Regjistri Qendror i Gjykatës Ekonomike të Malit të Zi

Administrata Tatimore e Malit të Zi

Katalogu i rregullave

Fondi i Pensioneve dhe invalidorve i Malit të Zi

Departamenti i Statistikave të Malit të Zi

Zyra e Punësimit të Malit të Zi

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të Malit të Zi